Směrnice pro registraci a započet turnajů

1.1. Směrnice pro registraci a zápočet turnajů určuje pravidla pro zápočet soutěží na Listinu osobních koeficientů (ELO ČR) a FIDE Rating List (ELO FIDE). Specifikuje povinnosti pořadatelů turnajů, sekretariátu ŠSČR, zpracovatele LOK a zpracovatele mezinárodních turnajů.

1.2. Použité názvosloví, zkratky a symboly

ŠSČR - Šachový svaz České republiky;

ECU - Evropská šachová federace (European Chess Union);

ES - Ekonomická směrnice ŠSČR;

FIDE - Mezinárodní šachová federace (Fédération Internationale des Échecs);

FRL - listina hráčů s osobními koeficienty FIDE (FIDE Rating List);

IBCA - Mezinárodní federace nevidomých šachistů (International Braille Chess Association);

IPCA - Mezinárodní federace tělesně postižených šachistů (International Physically Disabled Chess Association);

LOK - listina osobních koeficientů ŠSČR;

SF - seznam federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK;

OK - osobní koeficient;

2. Povinnosti pořadatele šachového turnaje se zápočtem na LOK.

2.1. Zkontrolovat platné OK všech účastníků.

2.2. Do 7 dnů po skončení akce zaslat sekretariátu ŠSČR startovní listinu, výsledkovou listinu a předepsané údaje pro zápočet do LOK stanovené instrukcí Náležitosti pro zápočet do LOK.

2.3. Současně s výsledky zaslat sekretariátu ŠSČR doklad o zaplacení registračních poplatků stanovených Ekonomickou směrnicí ŠSČR. Bez tohoto dokladu nebude turnaj započítán.

2.4. V případě pozdního zaslání požadovaných dokumentů dle odstavců 2.2. a 2.3. bude pořadateli účtována přirážka ve výši stanovené ES.

2.5. Od poplatku za započítání turnajů na LOK ČR jsou osvobozeny mistrovské soutěže pořádané ŠSČR, krajskými šachovými svazy a oddíly, mládežnické turnaje, pokud všichni účastníci jsou mladší 16 let, soutěže žen a turnaje pořádané IPCA a IBCA.

3. Povinnosti pořadatele turnaje se zápočtem na FRL.

3.1. Přihlásit plánovanou soutěž nejméně 2 měsíce předem na sekretariát ŠSČR, tzn. zaslat poštou nebo e-mailem vyplněný registrační list (Report Form for the Registration of International Competition). 

3.2. Do 7 dnů po skončení akce zaslat sekretariátu ŠSČR startovní listinu, individuální výsledkovou tabulku, výsledkovou listinu a tabulku výsledků pro zápočet na FRL.

3.3. Současně s výsledky zaslat sekretariátu ŠSČR doklad o zaplacení registračních poplatků stanovených Ekonomickou směrnicí ŠSČR. Bez tohoto dokladu nebude turnaj započítán.

3.4. Tabulka výsledku pro FRL v písemné či elektronické podobě (formát dbf nebo xls) musí obsahovat následující údaje (sloupce): celé příjmení a jméno hráče (Name), federace (Country), FIDE identifikátor (Code), počet získaných bodu s hráči s ELO FIDE (W), počet partií proti hráčům s ELO FIDE (N), průměrné FIDE ELO soupeřů (Rc) (nemusí být u kompletně odehraných uzavřených turnajů), datum narození (Birthday) a pohlaví (Woman). Příjmení a jméno hráče musí být uvedeno v takovém tvaru, v jakém je uvedeno na aktuální FRL.

3.5. V reportech pro FRL se nepoužívá diakritika. Veškeré dokumenty musejí být vepsány do předtištěných formulářů nebo napsány anglicky.

3.6. Všem pořadatelům mezinárodních šachových turnajů, kteří poskytnou potřebná data v elektronické podobě v požadovaném formátu a bez nedostatků, bude poskytnuta sleva 20%. O slevě rozhoduje zpracovatel mezinárodních turnajů.

3.7. V případě pozdního zaslání požadovaných dokumentů dle odstavce 3.2. a 3.3. bude pořadateli účtována přirážka ve výši stanovené ES.

3.8. Od poplatku za započítání turnajů na FRL jsou osvobozeny všechny soutěže žen a turnaje pořádané IPCA a IBCA.

4. Povinnosti sekretariátu ŠSČR

4.1. Zkontrolovat úplnost obdržených dokumentů a dokladů o zaplacení poplatků. V případě nedostatků obratem požádat o doplnění.

4.2. Na žádost pořadatele vystavit fakturu k úhradě předepsaných poplatků.

4.3. Vést evidenci přijatých výsledků turnajů a evidenci o úhradě předepsaných poplatků.

4.4. Přijaté podklady obratem poskytnout zpracovateli LOK a zpracovateli mezinárodních turnajů.

4.5. Doklady o úhradě poplatků průběžně předávat hospodáři ŠSČR.

5. Povinnosti zpracovatele LOK

5.1. Vést evidenci došlých výsledků turnajů.

5.2. V případě zjištění nedostatků obratem požádat sekretariát ŠSČR o doplnění.

5.3. Průběžně započítávat došlé výsledky do LOK.

5.3. Informovat šachovou veřejnost o postupu zpracování na internetových stránkách ŠSČR.

6. Povinnosti zpracovatele mezinárodních turnajů

6.1. Vést evidenci došlých výsledků turnajů.

6.2. V případě zjištění nedostatků obratem požádat sekretariát ŠSČR o doplnění.

6.3. Odeslat výsledky v předepsaných termínech a tvaru sekretariátu FIDE a zpracovateli FRL.

6.4. Informovat šachovou veřejnost o turnajích odeslaných ke zpracování na internetových stránkách ŠSČR.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Související dokumentace

7.1.1. Klasifikační řád ŠSČR

7.1.2. Ekonomická směrnice ŠSČR

7.1.3. Náležitosti pro zápočet do LOK

7.1.4. Náležitosti žádosti o přepočet OK

7.1.5. Seznam federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK

7.1.6. Vzor reportu FIDE

7.2. Tato směrnice byla schválena VV ŠSČR na zasedání v Praze dne 16. 6. 2003. Účinnosti nabývá dnem schválení.

7.3. Tato směrnice je novým vydáním předchozího stejnojmenného dokumentu.

7.4. Postačujícím dokladem o uhrazení předepsaných poplatků je kopie bankovního výpisu nebo kopie ústřižku složenky. U bezhotovostních převodů je možno alternativně zaslat informaci s udáním výše platby, data platby, čísla účtu plátce a variabilního symbolu. Tato možnost se netýká plateb provedených složenkou České pošty.

Ing. Petr Herejk (předseda ŠSČR)