Rozpis soutěže

Přebor Prahy šachových družstev pro sezónu 2016-2017

 

1.       Základní ustanovení

1.       Vypsání soutěže: VV PŠS vypisuje Přebor Prahy družstev v praktickém šachu pro sportovní sezónu 2016-2017. Řízením soutěže pověřuje svoji STK. Soutěž se hraje podle platných dokumentů (tj. včetně doplňků, dodatků a změn): Pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014 (http://pss.chess.cz/PRAVIDLA.HTM) a Soutěžního řádu ŠSČR platného od 1.9.2016 (http://pss.chess.cz/SOUT_RAD.PDF) - vaši zvýšenou pozornost si možná ještě zaslouží změny z loňského roku obsažené zejména v článcích 3.5.2. – byly zrušeny odstavce e) a f) určující maximální počet volných hráčů v jednom oddíle - a 3.5.6. – kteří členové soupisky mají povinnost sehrát nejméně 2 partie), a odchylek od plného znění těchto dokumentů stanovených tímto rozpisem.

2.       Struktura soutěže: Soutěž je organizována ve čtyřech třídách.

1.       1 Přeborová skupina - ve skupině 12 družstev

2 skupiny I. třídy - ve skupině 12 družstev

2 skupiny II. třídy - ve skupině 12 družstev

1 a více skupin III. třídy (počet skupin a družstev ve skupině bude stanoven dodatečně podle počtu družstev)

2.       Ve všech třídách hrají osmičlenná družstva.

3.       Právo účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky registrované u ŠSČR jako člen PŠS, pokud nebyly ze soutěže výslovně vyloučeny. Každý šachový oddíl může do soutěže přihlásit libovolný počet družstev; avšak do vyšších tříd jen družstva s právem účasti v těchto třídách, a to jmenovitě :

Přeborová skupina: DDM Praha 6 A, GROP B, 2x Sokol Praha-Kobylisy (B,C), ŠK Loko Praha A, ŠK Mahrla Praha  B, ŠO TJ Dukla Praha B, 2x TJ Pankrác (C,D), ŠO Praga Praha A, Unichess C, Viktoria Žižkov A  (celkem 12)    náhradníci za družstva, která postoupila z I.třídy 2015-2016: družstva, která se umístila v I.třídě 2015-2016 ve stejné skupině jako 2., 3., … –  náhradníci za ostatní družstva: 1. ŠK Praha - Smíchov A, 2. Sokol Praha-Vršovice B

I.třída: 2x GROP (Classical Chess,D), SK Kbely A, SK LISA A, 2x SK OAZA Praha (B,C), 2x Sokol Praha-Vršovice (B,C), 2x Sokol Praha-Kobylisy (D,E), ŠK Bohnice A, 2x ŠK DP Praha (VŠFS I,VŠFS II), ŠK Loko Praha B, ŠK Smíchov A, 3x ŠK Sokol Vyšehrad (D,E,F), ŠO TJ Dukla Praha C, 3x TJ Bohemians Praha (C,D,E), Unichess D, Viktoria Žižkov B  (celkem 24)    náhradníci za družstva, která postoupila z II.třídy 2015-2016: družstva, která se umístila ve II.třídě 2015-2016 ve stejné skupině jako 3., 4., … –  náhradníci za ostatní družstva: 1. SK OAZA Praha D, 2. TJ Pankrác E, 3. ŠK Černý Baron A

II.třída: DDM Praha 6 B, SK Kbely B, SK Lokomotiva Radlice A, SK OAZA Praha D, SK Rapid Praha A, 2x Sokol Praha-Vršovice (D,E-ŠK Černý Baron A), ŠK Aurora A, ŠK Bohnice B, 2x ŠK DP Praha (C,EA Hotels I), ŠK Mahrla Praha  C, ŠK Mlejn A, 2x ŠK Smíchov (B,C), ŠO TJ Dukla Praha D, TJ Bohemians Praha F, 2x TJ Pankrác (E,F), ŠO Praga Praha B, 2x Unichess (E,Ž), USK Praha A, Viktoria Žižkov C  (celkem 24)    náhradníci za družstva, která postoupila z III.třídy 2015-2016: družstva, která se umístila ve III.třídě 2015-2016 ve stejné skupině jako (2.,) 3., 4., … –  náhradníci za ostatní družstva: 1. Sokol Praha Vršovice E, 2. TJ Praga Praha D, 3. ŠO TJ Dukla Praha E

III.třída: ostatní nejmenovaná družstva.

4.       Postupy a sestupy

1.       Postupy základní: Z Přeborové skupiny postupují 2 družstva. Z I. třídy postupují družstva z 1. místa obou skupin. Ze II. třídy postupují družstva z 1. a 2. místa obou skupin. Ze III. třídy postupuje 6 družstev s nejlepším umístěním.

2.       Sestupy základní: Poslední družstvo sestupuje vždy.

3.       Postupy a sestupy další: Obecně platí, že nesestoupení předposledního z vyšší soutěže má  přednost před postoupením prvního náhradníka za postupujícího ze soutěže nižší, atd.. Základní postupy (viz čl. 1.4.1), toto ustanovení (rozuměj: obsah první věty tohoto čl. 1.4.3), počet skupin v jednotlivých třídách a pevný počet družstev (12) v Přeborové, I. a II. třídě určují případné další postupující a sestupující. Z toho je patrné, že například z obou skupin I. třídy sestupují obvykle i předposlední družstva.

4.       Postupy a sestupy dodatečné: jsou závislé na postupech a sestupech mezi 2. ČL a krajským přeborem (Přeborovou skupinou).

5.       Kalendářní plán

1.       Termín přihlášek i odevzdání soupisek: do 1. listopadu 2016.

2.       Losování soutěže: bude provedeno administrativně STK PŠS, neboť bude přihlédnuto k požadavkům družstev na losovací čísla závislá na vylosování vyšších soutěží (protičísla, souhlasná čísla, aj.).

3.       Schůze kapitánů: proběhne jako jeden z bodů Konference Pražského šachového svazu.

4.       Termín soutěže: 9. leden až 7. duben 2017.

2.       Sportovně-technická ustanovení

1.       V souladu s Pravidly šachu FIDE (čl. 6.7.a.) platí pro tuto soutěž „čekací doba pro dostavení se hráče k partii“ v délce 60 minut od stanoveného začátku.

2.       Hrací doba: je stanovena na 4 hodiny a 20 minut se začátkem v rozmezí od 17.30 až 18.00 hodin. Ustanovení čl. 3.6.1. Soutěžního řádu „Požádají-li hosté .... o změnu začátku utkání ...., domácí družstvo je povinno jim vyhovět." pro tuto soutěž neplatí. Začátek utkání hraného ve večerních hodinách nelze posunout ze žádného důvodu.

3.       Tempo hry: je stanoveno na 40 tahů za 100 minut, plus 30 minut na zbytek partie. V okamžiku kdy jednomu hráči spadne praporek při 1. časové kontrole, a má splněn časový limit ve smyslu čl. 6.3.a. Pravidel šachu FIDE, posune rozhodčí oběma hráčům hodiny o 30 minut dopředu. V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole mohou hráči využít ustanovení přílohy G Pravidel šachu FIDE „Rychlé zakončení partie“ bez článku G4.

4.       Shromažďování a schvalování výsledků: Zápisy o utkáních shromažďují a vyhodnocují vedoucí skupin. Jméno a kontaktní informace o vedoucím skupiny budou kapitánům družstev včas oznámeny. Fotokopii Zápisu o utkání – pořízené skenerem nebo fotoaparátem – zašle domácí družstvo elektronickou poštou na adresu vedoucího skupiny, v termínu pro odeslání Zápisu o utkání Soutěžním řádem stanoveném. Originály Zápisů o utkání uschovejte alespoň do 31.8.2017. Vedle schvalování a publikování průběžných výsledků bude vedoucí skupiny řešit i problémy z utkání, které lze řešit pouze na základě zápisu o utkání, tj bez podání námitky. Případné námitky týkající se utkání musí být zaslány ŘO soutěže, tj. STK PŠS – v takovém případě je nutné vedoucímu skupiny zaslat informaci o tom, že byla námitka podána.

5.       Rozhodčí: Komise rozhodčích deleguje rozhodčí jen k utkáním Přeborové skupiny a skupin I. třídy. Na utkání nižší třídy budou rozhodčí delegování jen na vyžádání domácího družstva. Delegace rozhodčích bude přidělena na semináři rozhodčích dne 7. ledna 2017. Oddíly nemají právo delegovaného rozhodčího odmítnout. Jestliže není rozhodčí delegován nebo delegovaný rozhodčí se nedostaví, převezme řízení utkání jako náhradní rozhodčí kapitán domácího družstva (pokud se na osobě náhradního rozhodčího nedohodnou kapitáni obou družstev jinak). Náhradní rozhodčí má všechna práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí.

6.       Hodnocení výsledků: čl. 5.3. Soutěžního řádu umožňuje ŘO soutěže stanovit počet bodů za výsledek utkání (čl. 5.3.2.) a pořadí kritérií uvedených v čl. 5.3.3.. STK PŠS využívá této možnosti a  stanovuje že „za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů“ a že kritéria uvedená v čl. 5.3.3. budou použita v pořadí: a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.), b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.), d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná, c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí, f) los.

7.       Ratingování: Výsledky hráčů z celé soutěže (ze všech tříd) budou započítány do národního ELO ČR. Výsledky hráčů Přeborové skupiny a 1. třídy budou také započítány do ELO FIDE. Pro výpočet budou použity koeficienty LOK ČR k 5. 1. 2017 a koeficienty FIDE k 1. 1. 2017.

 

3.       Sportovně-technické dokumenty

1.       Přihláška: šachový oddíl musí podat přihlášku včas (viz.1.5.1.), jinak na ni nebude brán zřetel. Přihlášky zašlete na adresu předsedy STK PŠS (Jan Kropík, Charkovská 29, 101 00 Praha 10 – papírová forma, jan.kropik@prazskysach.cz nebo kropik2@seznam.cz – elektronická forma: skeno- nebo foto- kopie). Přihláška může být společná pro všechna družstva jednoho oddílu. V přihlášce musí být pro každé družstvo uvedeny náležitosti požadované čl. 3.3.3. Soutěžního řádu a dále :

g) hrací den (jen pracovní dny) a čas začátku utkání,

h) žádost o přidělení losovacích čísel vzhledem k vylosování vyšších družstev š.o. (stejná x protičísla), event. žádost o zařazení družstva do jiné skupiny než je družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni někteří stejní hráči (vlastní i hosté a cizinci) - je nutno uvést přesné označení obou družstev, kterých se to týká.

STK PŠS rozhodne s konečnou platností o požadavku v bodě h).

2.       Soupiska : šachový oddíl musí předat soupisky svých družstev včas (viz.1.5.1), jinak se vystaví nebezpečí postihu družstev. Soupisky zašlete na e-poštovní adresu předsedy STK PŠS jan.kropik@prazskysach.cz nebo kropik2@seznam.cz .

1.       Na soupisce družstva musí být uvedeny všechny údaje požadované Soutěžním řádem, a hrací den a čas začátku utkání. Bude využito ustanovení čl. 3.5.3. Soutěžního řádu („Soupiska může být předložena v …. elektronické podobě.“), a bude proto upřednostněn způsob předání v elektronické podobě. Protože Soutěžní řád nepožaduje aby soupiska obsahovala schvalovací doložku zřizovatele družstva, může být soupiska podána zasláním vašeho „pracovního“ souboru (např. XLS nebo DOC). Pokud možno ale používejte formulář soupisky STK PŠS (soubor soupiska.xls), který jste obdrželi současně s tímto Rozpisem soutěže, a který je k dispozici ke stažení na www stránkách PŠS (viz též úvodní slovo této kapitoly „Soupiska“, které je propojeno s odkazem na tento soubor na www stránkách PŠS); použití tohoto formuláře zjednoduší kontrolu soupisek. Soupisky jednoho oddílu mohou být podány v samostatných XLS souborech nebo v jednom společném, v němž budou soupisky jednotlivých družstev oddílu v jednotlivých listech XLS sešitu.

2.       Soupiska vyhotovená šachovým oddílem bude sloužit STK PŠS pro kontrolu a schvalovací proces.
Soupisky budou kontrolovány počítačem ve vazbě na registr ŠSČR, tj. skutečnosti jako platnost registrace, příslušnost k federaci, příslušnost k oddílu, atd. Při kontrole mohou být zjištěny u jednotlivých hráčů skutečnosti, které mohou být příčinou i vyřazení hráče ze soupisky. Pokud nebudou tyto skutečnosti odstraněny nejpozději do 31.12.2016, bude tento hráč vyřazen ze soupisky bez možnosti náhrady.

3.       Změny soupisek lze provádět jen v souladu s ustanovením 3.5.5. Soutěžního řádu – v našem kraji je doplňování soupisek povoleno, ale jen ve 3. třídě a jen do 31.12.2016 a jen o nově registrované vlastní členy oddílu (ne hosté nebo cizinci) a v souladu s čl. 3.5.7. SŘ.

4.       Schválené soupisky nebudou tištěny, ale pouze zveřejněny ve Zpravodaji skupiny a na webových stránkách svazu (PŠS i ŠSČR). Z ustanovení čl. 2.4.4. Soutěžního řádu vyplývá, že má mít každý šachový oddíl v hrací místnosti k dispozici alespoň jeden výtisk konečné verze Zpravodajů těch skupin, do kterých jsou jeho družstva zařazena. Konečná podoba Zpravodaje, a i jinak publikovaných soupisek, bude zveřejněna až po 5.1.2017 (tj. až po aktualizaci ELO koeficientů na hodnoty platné pro tuto soutěž). 

5.       Souhlas s hostováním musí obsahovat následující údaje:

-          příjmení a jméno hráče

-          datum narození hráče

-          plný název mateřského oddílu

-          plný název oddílu, pro nějž hostování platí

-          počet družstev, pro něž hostování platí

-          období, pro které hostování platí (musí být pro každý ročník soutěže družstev samostatně)

Soupiska může nahrazovat přihlášku, pokud bude doručena v termínu přihlášky a bude obsahovat i všechny údaje požadované pro přihlášku.

3.       Doklady hráčů: Rozhodčí nepřipustí ke hře hráče, o jehož totožnosti má pochybnost pokud hráč svoji totožnost neprokáže. Kapitán družstva má právo požadovat ověření totožnosti hráčů soupeřova družstva; v takovém případě pak nestačí, že rozhodčí nemá pochybnosti o totožnosti. Proto by se hráč neměl dostavit k utkání bez dokladu, jímž lze jeho totožnost prokázat. Při utkání družstev může hráčovu totožnost potvrdit hráč soupeřova družstva.

4.       Zápis o utkání je základním dokumentem o sehraném utkání a musí zde být zapsány všechny skutečnosti o utkání známé, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Zjistí-li vedoucí skupiny ze Zápisu o utkání, že došlo k nesprávnosti (třeba i v zápisu nezdůrazněné), zajistí nápravu bez vnějších podnětů.

5.       Zápis partie: Zápisy partií se neodevzdávají, i když Pravidla šachu FIDE říkají 8.3. Partiáře jsou vlastnictvím pořadatele soutěže.“; pouze se předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kapitánům se doporučuje zajistit si možnost získání zápisů partií od hráčů (pozdějšího nebo okamžitého) pro případ řešení sporu, rekonstrukce ztraceného zápisu o utkání, a pod.

 

4.       Finanční ustanovení

1.       Vklady a poplatky: Nejpozději současně se zasláním přihlášky do soutěže uhradí oddíly kromě eventuelních pokut za předchozí sezónu za každé družstvo vklad do soutěže; v Přeborové skupině ve výši 350,- Kč, v nižších třídách ve výši 200,- Kč. Každé družstvo je dále povinno uhradit, současně s vkladem do soutěže, poplatek za zápočet na LOK ČR a u družstev v Přeborové skupině a I. třídě i poplatek na ELO listinu FIDE, v celkové výši 600,- Kč v Přeborové skupině a I. třídě, 400,- Kč v nižších třídách. Všechny platby se hradí na účet PŠS 227303815/0300; přitom použijte variabilní symbol 3511YYY13, v němž na místo YYY uveďte kód vašeho oddílu (v rámci kraje 11 - Praha) používaný ŠSČR. Doklad o provedené platbě je nutno přiložit k přihlášce do soutěže. Postačujícím dokladem o platbě je kopie bankovního výpisu nebo kopie dokladu o zaplacení. Alternativně je možno uvést v přihlášce základní platební data bezhotovostních převodů, tj. výši platby, datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol. Pokud oddíly (kroužky) neuhradí pokuty (vč. pokut za družstva sestoupivší z vyšší soutěže než je tato) za sezónu 2015-2016 a poplatky (startovné a ELO) za soutěž 2016-2017 nejpozději v termínu zde uvedeném (1.11.2016), a nebo nebudou mít k 1.11.2016 jako oddíl zaplaceny příspěvky ŠSČR (registrační poplatky) za rok 2016, budou jejich družstva vyřazena ze soutěže 2016-2017 a zařazena o třídu níže do ročníku 2017-2018.

2.       Odměny rozhodčím: se řídí předpisem ŠSČR - čl.3, přílohy E1 Ekonomické směrnice – mezinárodní a ústřední rozhodčí 300, Kč,  rozhodčí  1. a 2. třídy 250,- Kč, rozhodčí 3. třídy 200,-. Pokud se rozhodčí uvolí řídit dvě utkání hraná v místě konaní, obdrží od pořadatele odměnu o 100,- Kč vyšší.

3.       Finanční plnění, pokuty

1.       Za vyškrtnutí družstva ze soutěže po podání přihlášky a vylosování se ukládá finanční plnění ve výši 500,- Kč.

2.       Za nenastoupení družstva: v Přeborové skupině pokuta 500,- Kč, v ostatních třídách pokuta 200,- Kč.

3.       Za více případů neobsazení šachovnice celkem v jednom družstvu v celé sezóně: v Přeborové skupině za 3, v I. třídě za 5, ve II. třídě za 7, ve III. třídě za 10: pokuta 100,- Kč + pokuta 20,- Kč za každou další.

4.       Za kontumaci partie, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo pokutováno za každou takovou kontumaci částkou 50,- Kč, pokud nedostavení se hráče k partii nebylo prokazatelně zaviněno vyšší mocí.

5.       Za odeslání Zápisu o utkání později než jak je stanoveno čl. 2.4.7 Soutěžního řádu: pokuta 100,- Kč.

6.       Za nastoupení hráče základní sestavy méně jak 2x (viz čl. 3.5.6. Soutěžního řádu), bez akceptování-hodného zdůvodnění (posoudí STK PŠS): pokuta 200,- Kč za každou partii chybějící do stanoveného limitu.

7.       Za porušení sportovních řádů včetně rozpisu soutěže může disciplinární komise udělit pokutu až do 500,- Kč.

 

5.       Dodatečná ustanovení

1.       Hrací místnost: Ve zvlášť závažných případech může STK PŠS povolit družstvu sehrát všechna utkání v jeho hrací místnosti, ale po technické stránce dochází ke střídání barev na šachovnicích dle rozpisu soutěže. I v těchto případech odeslání zápisu zajišťuje a odměnu rozhodčímu hradí to družstvo, které je uvedeno v rozpise jako domácí.

2.       Předání sestav, zahájení utkání a nastoupení družstva: se řídí čl. 3.6.4. až 3.6.10. Soutěžního řádu, avšak čekací doba (čl. 3.6.5.) - ve smyslu možnosti posunutí začátku utkání - pro tuto soutěž neplatí.

3.       Zákaz používání mobilních telefonů a/nebo jiných elektronických komunikačních prostředků: pro hráče i diváky platí zákaz formulovaný v ustanovení odst. 11.3.b. , a článku 6.2. Soutěžního řádu, který dále zakazuje v hracích místnostech konzumaci alkoholu a kouření.

4.      Výklad ustanovení propozic: Ve sporných a nejasných případech provede STK PŠS výklad ustanovení těchto propozic tak, aby regulérnost soutěže byla v maximální míře zachována.